• தமிழ்

  Tamil Translation – Please do it better!

  இது ஒரு விடுதலை மனப்பாங்கோடு உருவான மென்பொருள் ஆவணத்திட்டம். இதன் அடிப்படை கொள்கை வாசகம்: “ஒரு சமுதாய முயற்சியாக, முன்னோடியான பன்னாட்டு பயன்பாட்டிற்கு உகந்த , அனைத்து முக்கிய அடிப்படை செயலிகளிலும் இயங்கக்கூடிய அலுவலகப் பயன்பாட்டுச் செயலித்தொகுப்பை உருவாக்குவது மற்றும் இத்தொகுப்பின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மற்ற…

 • Apps

  Download Manager

  The built-in file download applet in any of the browsers (IE, Firefox, Safari or Opera) leaves much to be desired. They don’t support accelerated downloads (parallel downloads), most of their resume function don’t…

 • Courtesy: The Hindu
  Chennai

  Haddows Road Park in Chennai

  Expecting rains today we (myself, wife and kid) decided to spend our Sunday evening today we decided to go to Spencers Plaza. On nearing it the sign in entrance said “Parking Full”. I…

 • Apps,  Microsoft

  Screen Capture in Windows Vista

  Many times when you technical documents or just presentation you will find useful wanting to capture some portions from the screen. Earlier in November 2004 I had written about using OneNote 2003 to…