கோடை நம் நொங்கை எடுக்கிறது,
நொங்கின் தோலை நாம் எடுத்தால்,
நீங்கும் நம் தொல்லை!

Categorized in:

Tagged in:

,