எனது முதல் தமிழ்க் கவிதை முயற்சி:

“கை நீள்வது தவறு,
நீட்டாவிடில் ஏது செல்பி!”

Categorized in:

Tagged in:

,