தமிழ்

A Tamil Poem about Selfie

என் கவிதை முயற்சி:

“கை நீட்டுவது தவறு
நீட்டாவிடில் ஏது செல்பி!”