தமிழ்

Tamil magazine special issues for Diwali

பல வருடங்களுக்கு பிறகு தீபாவளி மலர்கள் வாங்கினேன். ஒரு காலத்தில் இவை இல்லாமல் தீபாவளியே இருக்காது, உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் இரவல் கொடுத்து, இரவல் வாங்கிப்படிக்கப்படும். இதில் வரும் விளம்பரங்கள் அதிக நாள் பேசப்படும். மலர்களோடு ஒரு பெட்டிக்கடையே இலவசமாகக் கொடுக்கப்பட்டது. இன்று இளைத்து கலையிழந்து காணப்படுகிறது.

அமுதசுரபி தீபாவளி சிறப்பிதழ் நவம்பர் 2021 மற்றும் விகடன் தீபாவளி மலர் 2021
அமுதசுரபி தீபாவளி சிறப்பிதழ் நவம்பர் 2021 மற்றும் விகடன் தீபாவளி மலர் 2021
இந்து தமிழ் திசை தீபாவளி மலர் 2021
இந்து தமிழ் திசை தீபாவளி மலர் 2021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.