சென்னை கல்யாணங்கள் என்றாலே வாழை இலை விருந்துகள் தான். இன்று ஒரு கல்யாணத்தில் எளிமையான இந்த அப்பளம் தான் நாயகன். சரியான அளவில் – சுற்றுலா பொருட்காட்சி டெல்லி அப்பளம் அளவு பெரியதும் இல்லை, சிறியதும் இல்லை. கரகரப்பாக இருந்தது, அதன் சுவையும் அபாரம். இன்று பெரும்பாலான அப்பாளங்கள் வெறும் மண். கல்யாணங்களில் இது போன்ற சிறு சிறு விஷயங்கள் தான் நினைவில் நிற்கும், இல்லையா?

The perfect papad

The perfect papad

#சென்னைகல்யாணம் #வாழையிலைவிருந்து #அப்பளம் #கல்யாணநினைவுகள்
#chennaiwedding #appalamlove #crispydelight #weddingfeast

Categorized in:

Tagged in: