தமிழ்

“If” by Rudyard Kipling

In today’s Economic Times Newspaper in an Interview Subhash Menon, Founder of Subex mentioned about “If” by Rudyard Kipling – a short poem that carries the whole essence of Life. I searched and found it at Poetry Foundation and courtesy to them given it below. There is a video recital of this at https://vimeo.com/149949205

If

By Rudyard Kipling 1865–1936 Rudyard Kipling

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!

Source: A Choice of Kipling’s Verse (1943)

Reading this poem reminded me of Legendary Tamil Poet Subramanya Bharathi’s poem, given below:

தேடி சோறு நிதந்தின்று – பல
சின்னச் சிறுகதைகள் பேசி – மனம்
வாடித் துன்பமிக உழன்று – பிறர்
வாடப் பலசெயல்கள் செய்து – நரை
கூடிக் கிழப்பருவம் எய்தி – கொடுங்
கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும் – பல
வேடிக்கை மனிதரை போலே – நான்
வீழ்வே நென்று நினைத்தாயோ!

– மகாகவி பாரதியார்