இது ஒரு விடுதலை மனப்பாங்கோடு உருவான மென்பொருள் ஆவணத்திட்டம். இதன் அடிப்படை கொள்கை வாசகம்: “ஒரு சமுதாய முயற்சியாக, முன்னோடியான பன்னாட்டு பயன்பாட்டிற்கு உகந்த , அனைத்து முக்கிய அடிப்படை செயலிகளிலும் இயங்கக்கூடிய அலுவலகப் பயன்பாட்டுச் செயலித்தொகுப்பை உருவாக்குவது மற்றும் இத்தொகுப்பின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மற்ற செயலிகளிலும் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில் திறவூற்று ஆணையின் கீழ் API களாகவும் XML சார்ந்த கோப்புப் படிவமாக அளிப்பது ஆகும்”

The above paragraph is taken from Tamil OpenOffice page, but this post is not on OpenOffice or its translation in particular. I have just taken this as an example to make few observations I see in many technical documents in Indic Languages. Most of these documents seems to be literal translation from English, done by a non-native speaker of the Indian Language in question. Somehow when you read these you don’t get the feel of reading it in your mother-tongue (Tamil).

lifco-great-dictionary For example, I am not able to relate very well to விடுதலை  being used to mean “Freedom” (as in Free to do what you want in the Open Source sense of the word). I checked in LIFCO’s Great Dictionary for “Free” and it says “not restrained, not bound, சுயேச்சையான”. Instead of விடுதலை, சுயேச்சை seems to be more suited for Free.  Look at திறவூற்று being used to mean “Open” (Open API’s) I would have preferred to have திறந்த. Also notice how the second sentence in the paragraph has about 39 words. Yes 39 words in one sentence – can’t it be broken into easily digestible smaller sentences.

Categorized in:

Tagged in: