உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.

Happy Deepavali 2010 to everyone reading this blog. Here is a small video of the fireworks and crackers we busted during the Deepavali celebrations today. Enjoy!

Categorized in:

Tagged in: