தி இந்து – தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை – 2018, ஆன்லைனில் பதிவு செய்யும் முறை.